Една от курсистките на Miss Shania Joy споделя своите впечатления от курса по английски език

It was incredible. I have so much fun. Беше невероятно. Много се забавлявах. I have special moments with all of you. Имах специални моменти с всички вас. I met beautiful friends. Shania Joy is the most best ever teacher and friend. Срещнах прекрасни приятели. Шаная Джой е най-страхотната учителка и приятел. I can speak very well than before. (English) Мога да говоря английски много по-добре от преди. But more important is that I feel more confident. Но най-важното е това, че аз се чувствам много по-уверена. Thanks for all! Благодаря за всичко! It was unforgettable! Беше незабравимо! See you soon! Ще се видим скоро! Kate White Кати Уайт
2017-11-18T12:10:59+00:00
Ново от блога